Ролята на HER2 рецептора
 

Изображението показва хистологична проба, оцветена с имунореагенти за определяне на HER2 рецепторния статус

 

 

 

 

"HER2 е трансмембранен растежен рецептор, чиято свръхекспресия се наблюдава при 13%-20% от случаите на РМЖ . Той e важен прогностичен фактор при рак на гърдата."
Прочети повече

 

 

 

 

 

HER2 диагностика

 

 

 

 

 

Терапевтични въможности при HER2+ РМЖ

 

 

 

 

 

Мултидисциплинарен екип при РМЖ


ASCO/CAP препоръки

Онколози
Патолози

 


Методи на изследване


Вие сте медицински специалист?
 

Регистрирайте се сега и научете повече за лечението на РМЖ!

Съобщаването на подозирани нежелани реакции след разрешаване за употреба на лекарствения продукт е важно. Това позволява да продължи наблюдението на съотношението полза/риск за лекарствения продукт. От медицинските специалисти се изисква да съобщават всяка подозирана нежелана реакция чрез съобщаване в Изпълнителна агенция по лекарствата ул. „Дамян Груев“ № 8, 1303 София, тел. +359 2 8903417, уебсайт: www.bda.bg. Нежеланите реакции следва да се докладват и на отговорника по лекарствена безопасност на Рош България ЕООД на тел. 359 2 818 44 44, факс: +359 2 8591199, гореща линия: 0700 10 280 (денонощно за територията на цялата страна, на цената на един градски разговор), е-mail: bulgaria.drugsafety@roche.com

Съобщи за нежелана лекарствена реакция

BG/ONCO/0517/0011
Материалът е одобрен до 05.2019 г.